If you can then you must. If you must then you can.—Anthony Robbins